Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

22 Januari 2012

Kaedah Pengajaran


Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa). Kaedah juga ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.
           
Menurut Mangantar Simanjuntak (1982), Kaedah ialah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan.

Parera (1986) pula berpendapat Kaedah ialah satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian-bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan

Manakala Ishak Ramly (2006), berpendapat Kaedah ialah satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. 

Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru adalah seperti berikut:
Kaedah natural
Kaedah tatabahasa terjemahan
Kaedah terus (askar)
Kaedah ajuk hafaz
Kaedah linguistik
Kaedah kod – kognitif
Kaedah situasional
Kaedah bahasa komunikatif
Kaedah oral – Aural01.Kaedah  Tatabahasa Terjemahan

Kaedah  Tatabahasa Terjemahan (Kaedah Nahu Terjemahan) yang suatu ketika dahulu dikenali sebagai  Kaedah NahuTradisional dipelopori oleh Panini yang berasal dari India. Menurut teori ini, bahasa ialah ucapan, buah fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara.ia juga sangat mementingkan bahasa tulisan. Penutur juga adalah diwajibkan mematuhi peraturan dan sebarang kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan. Pengajaran pula banyak tertumpu kepada nahu terjemahan.

            Kaedah Tatabahasa Terjemahan ini dimulakan dengan peraturan-peraturan, perbendaharaan kata bersendirian, paradigma dan terjemahan-terjemahan perbendaharaan kata dibahagikan ke dalam senarai perkataan-perkataan untuk dihafaz. Penyebutan boleh jadi tidak diajar atau terhad kepada pengenalan-pengenalan sahaja, rumus-rumus tatabahasa dihafaz sebagai unit-unit yang biasanya mengandungi ayat-ayat.

            Guru memberi penerangan kepada murid berhubung undang-undang  kemudiannya memberi misalan dan undang-undang nahu ini perlu dihafalkan oleh murid. Untuk itu juga murid-murid  diberi  senarai perbendaaraan kata yang perlu dihafal.

Dalam pembelajaran bahasa kedua senarai perbendaharaan ini dipasangkan dengan makna dalam bahasa kedua. Murid-murid pula  kemudiannya disuruh membuat ayat-ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata itu berdasarkan undang-undang yang telah dipelajari. Murid – murid juga dikehendaki membuat terjemahan ayat-ayat daripada bahasa asing atau bahasa kedua ke bahasa ibuanda atau sebaliknya.

 

  Tujuan Kaedah Tatabahasa Terjemahan

 1.    Membolehkan pelajar-pelajar memahami nahu sesuatu bahasa dan dapat  melatih murid menulis menggunakan bahasa yang betul.

 2.    Membolehkan murid-murid  menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif dan sebaliknya.

 3.    Melengkapkan murid dengan perbendaharaan kata yang luas yang dapat digunakan dalam penulisan.

 4.    Membolehkan murid-murid membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca ke bahasa ibuanda dan membolehkan mereka lebih menikmati nilai kesusasteraan yang dibaca.

 5.    Kaedah ini biasanya bersifat deduktif dan lebih mementingkan bahasa tulisan daripada bahasa lisan.

Kelebihan Kaedah Tatabahasa Terjemahan
1.    Perlaksanaan kaedah ini tidak memerlukan masa yang panjang untuk menterjemahkan sesuatu bahasa
2.    Kaedah ini juga tidak memerlukan guru yang fasih dalam sesuatu bahasa
3.    Tidak memerlukan perbelanjaan yang besar dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran
4.    Kaedah ini juga tidak memerlukan latihan yang intensif terutamanya kepada murid-murid yang fasih membaca
5.    Murid-murid akan lebih mahir dalam penulisan dan  penterjemahan  sesuatu bahasa
6.    Memperkembangkan kebolehan murid membaca sesuatu bahasa asing tanpa terjemahan


 Kelemahan Kaedah Tatabahasa Terjemahan
1.    Menambahkan kebolehan murid-murid dalam membaca tetapi mendatangkan kesukaran kepada murid-murid yang mempunyai kesulitan membaca
2.    Kaedah ini mungkin dalam bentuk kuantiti tetapi tidak dalam bentuk kualiti. Murid-murid mungkin dapat membaca sesbuah buku tetapi tidak memahami maksud buku yang dibaca
3.    Kaedah ini menghasilkan murid-murid yang dapat membaca buku teks tetapi tidak dapat membaca serta memahami bahan bacaan yang lain, atau pun menghasilkan murid-murid yang boleh membaca tersebut tidak  dapat memahami dan bertutur dalam bahasa yang dipelajari.
4.    Mengikut kaedah ini yang mementingkan bentuk tulisan daripada lisan menyebabkan murid lebih mahir dalam penulisan tetapi lemah dalam pertuturan.
5.    Struktur ayat bagi dua bahasa selalunya tidak sama dan menyukarkan untuk difahami oleh murid-murid
6.    Erti dan maksud perkataan tidak sama dalam sosiobudaya yang berbeza.
7.    Pembelajaran murid lebih kepada teknik menghafaz

02.Kaedah  Terus

 Menurut Salleh Mohd Akib (1975), kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak.

Menurut  Kamarudin Hj. Husin (1988), kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak.

Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu:
              i.        Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya.
            ii.        Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada murid.
           iii.        Kaedah ini dapat menimbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan.
           iv.        Mengutamakan  bahasa lisan,  mengutamakan sebutan yang betul, ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks.

Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah  tentera kerana kaedah ini mula digunakan untuk melatih pegawai tentera dan diplomat dalam perang Dunia Kedua dahulu. Pengajaran bahasa kaedah ini mengutamakan bahasa lisan kerana menganggap bahawa dalam pembelajaran bahasa ibuanda(natif) kanak-kanak belajar secara mendengar dan bertutur. Oleh kerana sebutan yang betul diutamakan, kaedah ini memerlukan ilmu fonetik. Jadi  kaedah ini merupakan gabungan linguistik  dengan pengajaran bahasa.

Pelajaran  bahasa dimulai dengan menghubungkan murid-murid itu terus dengan bahasa yang hendak dipelajari. Kanak-kanak diperkenalkan dengan sistem bunyi bahasa itu. Sebutan  penutur natif dijadikan model dan pertuturan ini ditiru oleh murid-murid. Manakala soal terjemahan tidak digunakan langsung.

Pelajaran  tatabahasa pula diajar secara induktif , pola-pola ayat yang hendak diajar dilatihtubi dahulu sehingga murid-murid dapat menguasainya. Undang-undang tatabahasa hanya diajar selepas penguasaan struktur ayat . Bahan-bahan bacaan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang ada kaitan dengann latihan lisan yang dibuat.

Kelebihan- kelebihan Kaedah Terus

 i.        Membolehkan murid   menguasai keempat-empat kemahiran bahasa,contohnya mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
ii.        Murid dapat menggunakan bahasa yang dipelajari di dalam masyarakat yang berkenaan dengan cepat
iii.        Murid-murid lebih memahami maksud sesuatu perkara yang disampaikan dengan adanya benda maujud (sebenar)
iv.        Murid-murid dapat menguasai kemahiran berbahasa lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul
v.        Murid-murid lebih berani mengeluarkan idea dan pendapat dengan cara yang segera
vi.        Murid-murid dapat dihubung terus dengan bahasa yang hendak diajar kerana kaedah ini tidak menggunakan terjemahan
vii.        Segala makna perkataan yang tidak difahami akan dapat dijelaskan dengan cara huraian, lukisan, aksi, perkataan seerti, perrkataan berlawan dan sebagainya.

Kelemahan-kelemahan
i.        Murid-murid tidak dapat menulis dengan betul kerana kaedah ini lebih mengutamakan lisan
ii.        Hasil tulisan murid lebih kepada  struktur-struktur natif (ibunda)yang disalut dengan perbendaharaan kata asing  kerana murid-murid  telah mempunyai kebiasaan pertuturan bahasa ibuanda sebelum belajar bahasa  kedua atau bahasa asing.
iii.        Masa  yang diperlukan untuk pengajaran kaedah ini terlalu lama kerana sukar bagi murid menguasainya tanpa adanya latih tubi yang berkesan
iv.        Bahan-bahan yang digunakan dalam kaedah ini merupakan bahan-bahan yang boleh dihafalkan, ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan ,maka ini mungkin tidak sesuai untuk perkembangan kebiasaan pertuturan yang sistematik.
v.        Kaedah ini menjadi masalah kepada murid-murid yang lemah dan lambat memahami topik yang diajar.

03.Kaedah  Kod  Kognitif

 J. B . Carroll  berpendapat  kaedah kod kognitif merupakan pembaharuan dan pengubahsuaian terhadap kaedah tatabahasa terjemahan.
       Chomsky berpendapat bahawa bahasa merupakan sistem rumus-rumus bahasa yang ternyata melalui bentuk linguistik.Pengetahuan bahasa adalah dalam  bentuk abstrak dan bersifat sejadi dan sejagat.Seorang kanak-kanak telah dianugerahkan keceekapan semula jadi rumus-rumus bahasa ibuandanya dalam jangka masa yang singkat.

        Pada  umumnya Diller ( 1971 )  berpendapat bahawa kaedah ini mempunyai andaian  berikut terhadap bahasa :
a)    Kod kognitif  merupakan satu tingkah laku yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan.
b)    Kaedah ini juga boleh digunakan untuk berfikir.
c)    Kod kognitif ini mempunyai peraturan-peraturan tatabahasa nyata dari segi psikologi, dan;
d)    Manusia  mempunyai kecekapan tersendiri untuk berbahasa.

Di samping itu kaedah ini pula mempunyai andaian berikut terhadap pembelajaran bahasa ( khusus bahasa kedua )
a.    Kaedah Kod Kognitif merupakan proses menguasai pola-pola fonologi, tatabahasa dan leksikal sesuatu bahasa kedua secara sedar.
b.    Kaedah ini dapat dilaksanakan melalui pengkajian dan analisis sama seperti pembelajaran ilmu pengetahuan .
c.    Mengutamakan pemahaman murid-murid terhadap struktur bahasa daripada kebolehan mereka menggunakan bahasa dalam situasi yang bermakna.

Kelebihan Kaedah Kod Kognitif
1.    Murid mahir dalam bacaan dan penulisan kreatif
2.    Murid dapat  menguasai struktur bahasa  pada taraf kognitif
3.    Murid boleh memahami tatabahasa dan sesuatu bahasa kedua
4.    Murid dapat menterjemah makna bahan bacaan dalam bahasa ibunda
5.    Murid mahir dalam membina ayat dengan menggunakan sistem bahasa yang betul
6.    Murid boleh mengemukakan banyak idea, perkataan dan menyatakan sesuatu ayat gramatis

Kelemahan kaedah Kod Kognitif
1.    Murid-murid yang lemah tidak dapat menulis dengan struktur bahasa yang betul
2.    Kaedah ini memerlukan bahan bacaan dan rujukan yang banyak dan sesuai
3.    Murid lemah dalam pertuturan kerana kaedah ini mengutamakan tulisan dan bacaan
4.    Pembelajaran melalui proses mental tidak sesuai untuk semua murid terutamanya murid yang lemah
5.    Pengajaran bahasa  pula lebih mengutamakan kecekapan bahasa daripada kecekapan berbahasa.
6.    Kaedah ini memerlukan seorang guru yang mahir dalam pengajaran bahasa

04.Kaedah  Oral –Aural ( Dengar –tutur )

      Kaedah  oral-aural  atau kaedah dengar –tutur ini menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara  ajukan. Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan. Latih tubi dan dialog  dijalankan dengan memberi perhatian kepada intonasinya yang betul.Perkara yang menjadi objektif bagi kaedah ini ialah sebutan penutur jati bahasa itu.

             Latih tubi boleh dijalankan dengan menggunakan bahan pandang dengar yang lengkap. Latihan menyebut dan membaca bahan dikawal dan disediakan dengan sistematik. Sistem tatabahasa yang diberi kepada murid diperkenalkan secara induktif dan dengan pemeringkatan yang teratur. Perbendaharaan kata misalnya diberi sedikit demi sedikit pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna. Setelah menguasai bacaan, murid diberi latihan dengan aktiviti menulis secara terkawal sebelum memulakan penulisan bebas.

 Objektif  pengajaran bahasa mengikut kaedah ini lebih mengutamakan kemahiran mendengar dan bertutur. Oleh itu murid ditekankan kepada aspek mendengar dan kemudiannya bertutur dengan menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.

Kelebihan kaedah Oral-Aural
1.    Murid akan mendengar   dengan teliti apa yang disampaikan
2.    Murid boleh bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul
3.    Murid memberi perhatian sepenuhnya kerana khusuk mendengar cerita dan soalan yang dikemukakan
4.    Murid akan lebih berani dan berkayakinan mengutarakan jawapan dan  soalan yang diajukan
5.    Murid dapat berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif terhadap topik yang dipelajari

Kelemahan kaedah Oral-Aural
1.    Ejaan bagi setiap perkataan sukar dan tidak dapat dicam oleh murid yang lemah
2.    Makna sukar difahami bagi murid yang tridak memberikan perhatian
3.    Kelas pembelajaran tidak dapat dikawal jika sesuatu cerita atau topik yang disampaikan tidak menarik
4.    Murid yang tidak memahami topik pelajaran akan menjadi bosan
5.    Murid yang sederhana dan lemah tidak dapat mengeluarkan idea dan pendapat kerana sukar mamahami maksud cerita dan perkara yang disampaikan

05.Kaedah  Bahasa Komuniti

 Kaedah ini diasaskan oleh Charles A.Curran. Kaedah ini menggunakan teknik psikologi dalam kaunseling dalam pengajaran bahasa. Kaedah ini juga  berasaskan teori interaksi dan  berpegang  kepada  prinsip pengajaran bahasa pertama dan pengajaran bahasa mestilah  berpandukan proses perolehan bahasa kanak-kanak. Oleh sebab proses pemerolehan bahasa kanak –kanak melibatkan  proses kognitif dan proses interaksi bahasa,maka pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa ( tatabahasa )  serta kecekapan komuniti (ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya )

Andaian ini juga berasaskan proses pemerolehan bahasa kanak-kanak,kanak-kanak menguasai  makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu.Oleh itu pengajaran bahasa  pelajar mestilah menglibatkan aktiviti penyelesaian masalah, perbincangan, dialog, sumbangsaran, wawancara dan lain-lain supaya mereka  dapat berlatih menggunakan struktur  bahasa yang diajar.

Struktur bahasa dapat dikuasai oleh murid-murid  dengan cara yang lebih berkesan
sekiranya mereka memberi perhatian terhadap makna. Murid juga dapat menguasai makna sesuatu bahasa yang diungkapkan dan  dapat menguasai huraian unsur-unsur bahasa dalam teks dan wacana .

Pengajaran bahasa tidak boleh tertumpu semata-mata kepada aktiviti latih amal atau latih tubi unsur-unsur bahasa tetapi pengajaran perlu memasukkkan  aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur tatabahasa yang dilatih tubi..Teknik-teknik soal jawab dan latih tubi digunakan bagi melatih murid-murid  menguasai unsur-unsur bahasa dalam pra akktiviti. Kaedah ini  mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan bagi Bahasa Melayu di sekolah menengah.

Kelebihan kaedah Bahasa Komuniti
1.    Sistem bahasa (tatabahasa)  tidak dipelajari secara abstrak tetapi sebagai alat berkomunikasi.
2.    Guru dapat menggabungjalin pelbagai kemahiran bahasa di dalam  sesuatu aktiviti pengajaran.
3.    Murid-murid diberi peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam berkomunikasi mengikut  tugas yang dirancangkan oleh guru
4.    Membolehkan murid-murid menguasai kecekapan bahasa yang mudah
5.    Pengajaran bahasa lebih berpusatkan murid daripada guru. Murid yang diajar supaya lebih berminat untuk belajar melalui kaedah ini.
6.    Kaedah ini membolehkan murid- murid menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur  bahasa yang dipelajari dalam berbagai konteks.
7.    Memberi  peluang kepada murid-murid  untuk cuba menggunakan bahasa dalam situasi-situasi tertentu.
8.    Kesilapan  bahasa selalunya bukanlah  kesalahan bahasa, dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak, kerana menganggap kesilapan itu merupakan satu ciri yang lumrah.
9.    Struktur bahasa dapat dikuasai oleh murid-murid  dengan cara yang lebih berkesan
10. Sekiranya  mereka memberi perhatian terhadap makna,murid dapat menguasai makna sesuatu bahasa yang diungkapkan
11. Murid dapat menguasai huraian unsur-unsur bahasa dalam teks dan wacana .

Kelemahan Kaedah Bahasa Komuniti
1.    Bagaimanapun  kaedah ini tidak bergantung semata-mata kepada buku teks sebagai bahan pengajaran.
2.    Memerlukan kemahiran  murid memilih dan menggunakan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih dalam  pra aktiviti  untuk berinteraksi dalam kontkes sosial yang diberi.
3.    Beberapa teknik pengajaran perlu digunakan untuk memastikan yang pelajar-pelajar dapat menguasai struktur tersebut dan konteks pewujudannya.

Tiada ulasan: