Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

11 April 2012

PENULISAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Kertas cadangan ditulis untuk memberi garis panduan kepada penyelidik tentang apa yang ingin dilaksanakan supaya objektif kajian tidak tersasar. Selain itu, anggaran perbelanjaan dan skedul kajian perlu dilampirkan.
 1.      Nama dan alamat penuh organisasi
2.      Nama atau Ahli-ahli Jawatan kuasa Penyelidik (kumpulan Penyelidik)
 3.   Tajuk kajian
Tajuk mestilah berbentuk positif sahaja misalnya: meningkatkan, menambahkan, menjadikan, menghasilkan dan sebagainya.
4.   Refleksi masalah
Menyatakan imbasan peristiwa, masalah yang timbul dan dapatan daripada data atau rujukan tertentu.
5.   Fokus kajian
Menjurus kepada skop yang paling kecil di dalam kelompok isu atau masalah yang ada.
6.   Objektif  kajian (am dan khusus)
Menyatakan impak dan hasil yang diharapkan daripada kajian yang dilaksanakan.
7.   Kumpulan sasaran
Nyatakan satu kumpulan sasaran yang kecil (sekurang-kurangnya 30%) daripada sampel kajian. Pemilihan responden boleh dipilih secara rawak atau mengikut kriteria-kriteria tertentu yang difikirkan sangat perlu.
8.   Tindakan/aktiviti yang dicadangkan
Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan untuk dilaksanakan untuk mengubah kebiasaan atau boleh mencapai objektif.
9.   Alatan/bahan kajian yang dicadangkan
Senarai bahan atau peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kajian.
10. Anggaran Kos Kajian
Senarai kos bahan dan pakej yang diperlu dibelanjakan.
 11. Skedul/Jadual Pelaksanaan Kajian
Jadual boleh dibuat dalam bentuk jadual atau carta gantt.

Tiada ulasan: