Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

08 November 2012

PANDUAN AM PELAKSANAAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN II


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) &
PROGRAM PENSISWAZAHAAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)


1.1.Seminar boleh dilaksanakan berdasarkan cadangan berikut:
a.    Seminar penyelidikan tindakan II dicadang dilaksanakan dalam tempoh dua minggu mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam
b. Berdasarkan bilangan pelajar yang ada berdasarkan subjek major, kumpulan-kumpulan kecil pembentangan boleh dibentuk dan pembentangan dilakukan dalam kumpulan berasingan
c.    Pelajar yang membuat pembentangan perlu menyediakan ringkasan laporan kajian untuk diserahkan kepada pensyarah penilai sekurang-kurangnya dua hari sebelum pembentangan
d. Setiap pembentang diberikan masa 15-20 minit untuk membentang hasil penyelidikan telah dilaksanakan dalam bentuk ‘powerpoint’
2.  Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan/komen yang diberikan oleh pensyarah penilai
3.  Dua orang Pensyarah Penilai dilantik oleh pengarah IPG untuk menilai pembentangan Penyelidikan Tindakan II bagi setiap sesi penilaian pembentangan.
4.  Salah seorang pensyarah penilai yang dilantik mestilah daripada kalangan mereka yang mengurus mata pelajaran major.
5. Penilaian adalah berdasarkan kepada skala pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan kursus yang berkenaan.
6. Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang rumusan.
7. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus.
8. Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan yang diberikan oleh pensyarah penilai.
9. Pelajar dikehendaki menyerahkan laporan yang telah dijilidkan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum peperiksaan semester lapan bermula.Aspek
Ulasan Pensyarah Penyelia
PENDAHULUAN
 Refleksi pengalaman     yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur

FOKUS KAJIAN / ISU
KEPRIHATINAN
  • Tinjauan Masalah
  • Analisis Tinjauan Masalah

OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN     KAJIAN


KUMPULAN SASARAN

TINDAKAN  
  • Prosedur Tindakan
  • Cara Mengumpul Data


ANALISIS DAN INTERPRETASI  DATA

DAPATAN     

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Pengolahan/ Kejelasan Penulisan


SENARAI RUJUKAN


JUMLAH MARKAH
(WAJARAN 70%)Tiada ulasan: