Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

10 Disember 2011

Morfologi


Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

2. Bidang morfologi

Bidang morfologi meliputi aspek :
          2.1 Bentuk kata
          2.2 Proses pembentukan kata
          2.3 Golongan kata

             
2.1 Bentuk kata
           2.1.1 Kata tunggal
2.1.2 Kata terbitan
2.1.3 Kata majmuk
2.1.4 Kata ganda

2.2 Proses pembentukan kata
             2.2.1 Pengimbuhan
 2.2.2  Pemajmukan
2.2.3  Penggandaan

2.3  Golongan kata
2.3.1 Kata nama
2.3.2 Kata kerja
2.3.3 Kata adjektif
2.3.4 Kata tugas

Tiada ulasan: